/ 3 نظر / 19 بازدید
مجید محمد پور

سلام ![گل] قایقت می‌شوم ؛ بادبانم باش بگذار هرچه حرفْ پشت‌مان می‌زنند مردم ؛ باد هوا شود ، دورترمان کند !

نگـیـن♣

happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب] happyy birth daaaaay[قلب][قلب]

علی محمد

سلام چرا ترانه رو عوض کردی؟؟ [عصبانی] همون قبلیه خیلی بهتربود..................... این یکی جالب نیست......[بغل]