عاشقانه های .. .


مَـטּ " زَטּ " هَستــَـم !


دَستانـَــم از تو نـَرمـــتَر و ضریفـــتَر استـــ !

لَبـــ هایَم قِرمِز استـــ !

قَلبـے دارَم مهرَباטּ !

وقتـے ناراحَتـــ میشَوَم آرامـــ زیر نور مـــاه اَشڪـ میریزَمـــ !مَـטּ با هَماטּ دَستاטּِ نَرم و ضَریفـــ تو را نـَــوازش مـےڪُنَمـــ !

با هَماטּ قَلبـــ ِ مهرَباטּ دِلَتـــ را مـےبَرَمـــ !

با هَماטּ لَبـــ هاے ِ قِرمِز تو را مـےبوسَم و تو آرام مـےشَوے!مـَــرا ...

پَریشانـے ِ موهایَتـــ !

ته ریش ِ صورَتِ פֿـَسته اتـــ !

بوے ِ تَلـפֿـ و گس عَطر مَردانه اتـــ ! 

سیگار دود ڪَردَنَتـــ !

و آטּ مهربانـے پنهاטּ شُده پُشت ِ غُرورَتـــ !

آشُفته مےڪُند ... !انقدر نجابَتــِـ مَرا نَسَنــــــج !


فقط به مـَטּ " نَـפֿـ " بده تا زَمیـטּ و زَماטּ را بَرایَتـــ بدوزَمـــ !

 

/ 3 نظر / 211 بازدید
سوخته دل

من مدت‌هاست در تاریخ می‌گردم ... تا انسان‌هایی را که خوب مُرده‌اند ، بیابم ... و مردن‌هایی سخت زیبا و پرشکوه یافته‌ام ... بی‌شک آنهایی که می‌دانند چگونه باید مُرد ... می‌دانسته‌اند که چگونه باید زیست ..... "دکتر شریعتی"

بیابحند

یکی از فانتزیام اینه که برم قهوه خونه بعد یارو بپرسه دادا قلیون میکشی ؟ بعد من با یه لبخند تلخ بگم : داداش قلیون واسه سوسولاس ! ما یه عمره از زمونه میکشیم ! بعد توی دود قلیونای قهوه خونه محو بشم سلام [نیشخند]