ღ خلوت عاشقانه ღ

 

- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﻟﻠﻪ» ﺝ« ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
١ - ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎﺭ
٢- ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎﻥ
٣- ﻗﻠﺐ ﺧﺎﺷﻊ


٢ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ»ﺹ« ﺩﺭﺩﻧﻴﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
١- ﻋﻄﺮ
٢- ﺯﻥ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ
٣- ﻧﻤﺎﺯ


٣ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ .
١- ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ
٢- ﺍﺳﺮﺍﻑ
٣- ﻏﻤﺎﺯﻱ


۴ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ .
١- ﺯﺑﺎﻥ
٢- ﺍﻋﺼﺎﺏ
٣- ﻧﻔﺲ


۵ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ » ﺝ« ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﺎ .

١- ﻫﺪﺍﻳﺖ
٢- ﻓﺮﺯﻧﺪﻧﻴﻜﻮ
٣- ﺷﻔﺎﺀ


۶ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

١- ﻋﺸﻖ
٢-ﺳﻜﻮﻥ
٣- ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ


٧ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭ .

 ١- ﻋﻠﻢ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ
٢- ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ
٣- ﺻﺪﻗﻪ ﺟﺎﺭﻱ


٨ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻜﺮ ﻛﻦ .
١- ﺍﺯ ﭼﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ
٢- ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ
٣ - ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻣﻴﺮﻭﻱ
٩ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ .
١- ﻋﻔﺖ ﻭ ﭘﺎﻛﺪﺍﻣﻨﻲ
٢- ﻋﺰﺕﻧﻔﺲ
3-
ﺧٌﻠﻖ ﻧﻴﻜﻮ


١٠- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﻘﺒﺖ ﺧﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
١- ﺭﺷﻮﺕ ﺳﺘﻮﺍﻧﻲ
٢- ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ
٣- ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩﻥ


١١- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺳﺖ .
١- ﺛﺮﻭﺕ
٢- ﺷﻬﺮﺕ
٣- ﻣٌﺼﻴﺒﺖ


١٢- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻄﺮ ﻛﻔﺮ ﺩﺍﺭﺩ.
١ - ﺍﺳﺘﺰﺍﺀ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ
٢ - ﻛﻤﻚﺍﺯﻏﻴﺮﺍﻟﻠﻪ
٣- ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎﻛﻔﺎﺭ


١٣- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﻦ .
١ - ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﺴﺎﺩ
٢- ﺷﺒﻬﺎﺕ
٣- ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻼﻗﻲ


١۴- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻴﻚ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 ١- ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ
٢- ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ
٣- ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﻲ


١۵- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻮﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ .
١- ﺭﺍﺯ ﭘﻮﺷﻲ
٢- ﺻﺒﺮﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ
٣- ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ


١۶- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻦ .
١- ﺩﻳﻦ
٢- ﺷﺮﻑ
٣- ﻭﻃﻦ


١٧- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﺮﺩ .

 ١- ﻛﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻐﺰ
٢- ﻛﺒﺮ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ
٣- ﻛﺜﺮﺕ ﻣﺰﺍﺡ


١٨- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
١- ﻣﺮﮒ
٢-ﺍﺣﺴﺎﻥ
٣- ﭘﻨﺪ


١٩- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺨﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺍﺳﺖ .
١- ﻣﻨﺎﻓﻘﺖ
٢- ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺸﻲ
٣- ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﻲ


٢٠- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﮒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ .
١- ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻳﺎﺩ
٢- ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﺒﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮﺑﻪ
٣- ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻴﺰ


٢١- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺳﺘﻮﻥ ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .
١- ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
٢- ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺣﺎﻝ
٣- ﺍٌﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ


٢٢- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
١ - ﻧﻤﺎﺯ ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﺶ ﺭﺳﻴﺪ
٢ - ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﻳﻜﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
٣- ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ


٢٣- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺭﺍﻣﺴﻠﻤﺎﻥﻧﺒﺎﻳﺪﻫﺮﮔﺰﻓﺮﺍﻣﻮﺵﻛﻨﺪ
١- ﻣﻮﺕ
2-ﻓﻨﺎﺷﺪﻥ ﺩﻧﻴﺎ
٣ - ﺁﻥ ﻣٌﺼﻴﺒﺘﻬﺎﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﺍﻣﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ


٢۴- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺭﺍﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ» علیه السلام«ﺩﺭﺩﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
١- ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ
٢- ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
٣-ﺷﻤﺸﻴﺮﺯﺩﻥ ﺩﺭﺭﺍﻩ ﺍﻟﻠﻪ» ﺝ«
٢۵- ﺳﻪ ﭼﻴﺰﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﻠﻪ» ﺝ« ﺑﻪ ﺍﻭﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
١ - ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺷﻜﺮﮔﺬﺍﺭ
٢- ﺗﻨﻲ ﺻﺎﺑﺮﻭﺷﻜﻴﺒﺎﻱ
٣- ﺩﻟﻲﺫﺍﻛﺮ ﺑﻴﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ

 

 / 0 نظر / 44 بازدید